آبامکتین

نام عمومی: آبامکتین

نام تجاری: ورتی مک (Vertimec)

کلاس: Acaricede (کنه کش)

فرمولاسیون: EC   1/8%

نحوه ی تأثیر: روی گیرنده های گابا در سیستم عصبی اثر می گذارد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

سبزی و صیفی

مگس مینوز برگ

۰/۶ در هزار

مرکبات

کنه زنگار

۲۰ میلی لیتر+۲۵۰ میلی لیترروغن در ۱۰۰ لیتر آب

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.