اسپیرومسیفن (ابرون)

نام عمومی: اسپیرومزیفن

نام تجاری: ابرون (aberon)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 24% SC

نحوه تأثیر: ابرون دارای نحوه تأثیر جدید و متفاوت بوده که موجب جلوگیری از ساخته شدن چربی در بدن حشره یا کنه می گردد.

نام محصول 

نام آفت

مقدار مصرف

پنبه و جالیز

کنه تارتن

0.4 کیلوگرم در هکتار

جالیز

مگس سفید یا سفید بالک

0.4 کیلوگرم در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.