ادیفنفوس

نام عمومی: ادیفنفوس

نام تجاری: هینوسان (Hinosan)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %50  EC

نحوه ی تأثیر: از سنتز بیوسنتز گلیسروفسفولیپیدها در قارچ های حساس جلوگیری می کند.

موارد مصرف در ایران: بلاست برنج (1 لیتر در هکتار محلول پاشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.