استامی پراید

نام عمومی: استامی پراید

نام تجاری: موسیپلان

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 20% WP

نحوه تاثیر: حشره کشی سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه نئونیکوتینوئیدها است، که با خاصیت انتخابی و دوام کافی

مقدار مصرف

نوع آفت

نام محصول

500 گرم در هزار لیتر آب 

 کرم سیب

   درختان میوه سردسیری

500 گرم در هزار لیتر آب

مینوز لکه گرد

 درختان میوه سردسیری

با نظر متخصصین گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است