اسفناج ویرو فلای یونی ژن

اسفناج ویروفلای یونی ژن

برگها دارای رنگ سبز تیره ، غیر خشبی– شکل برگ کاملا“ بیضی- مقاوم به بولت