اسپیرودیکلوفن(انویدور)

نام عمومی: اسپیرودیکلوفن

نام تجاری: انویدور (Envidor)

کلاس: Acaridae  (کنه کش)

فرمولاسیون: 24%   EC

نحوه تأثیر: غیرسیستمیک و تماسی که با اختلال در ساخت چربی در بدن کنه باعث مرگ آنها می گردد.

محصول

آفت

مقدار مصرف

سیب

            کنه دونقطه ای

            کنه قرمزاروپایی

600 –500 میلی لیتر/ هزار

مرکبات

کنه زنگ

270 – 180 میلی لیتر / هزار

کنه قرمز

300 – 200 میلی لیتر / هزار

پسته

پسیل(شیره خشک)

400 – 300 میلی لیتر / هزار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.