انزا(Rudi)رودی

انزا ( Rudi) رودی

مناسب کشت در فصول مختلف، غده به شکل گرد  و قرمز رنگ با برگهای تیره مایل به سبز و غده های یکنواخت و مقاوم به تغییرات آب و هوائی