اسپیرودیکلوفن

نام عمومی: اسپیرو دایکلوفن

نام تجاری: انویدور (Envidor)

کلاس:Acaridae  (کنه کش)

فرمولاسیون: %24   SC

نحوه ی اثر: سبب اختلال در رشد و نمو کنه ها شده و از سنتز چربی ممانعت

میزان و موارد مصرف در ایران
محصول
آفت
میزان مصرف
مرکبات
کنه قرمز اروپایی-کنه تارتن دونقطه ای
0/6- 0/5 در هزار
کنه زنگار
0/27 در هزار اگر جمعیت شکارگر بالا باشد، غلظت 0/18در هزار
کنه قرمز
0/3 – 0/2 در هزار بسته به جمعیت کنه
پسته
پسیل
0/4 – 0/3 میلی لیتر در هزار بسته به تراکم آفت

.با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است