اکسیدمس (نوردوکس)

نام عمومی: اکسیدمس

نام تجاری: نوردوکس (Nordox)

کلاس:Fungicide  (قارچ کش) و Bactericide (باکتری کش)

فرمولاسیون: %75   WG

نحوه ی تأثیر: اختلال عمومی در متابولیسم سلولی ایجاد می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

هلو

لب شتری

2/5 در هزار محلول پاشی

درختان میوه دانه دار

آتشک

1 در هزار محلول پاشی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.