اکسی دیمتون متیل

نام عمومی: اکسی دیمتون متیل

نام تجاری: متاسیستوکس(Metasystox)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

درجه سمیت: EC 25%

نحوه تاثیر: این حشره کش و کنه کش از گروه ارگانوفسفره با نحوه اثر تنفسی و تماسی طیف وسیعی از آفات مکنده را کنترل می کند.

مقدار مصرف

آفت

نام محصول

1 لیتر در هکتار

شته سبز غلات

گندم و جو

1 لیتر در هکتار

شته و زنجرک ناقل بیماری کرلی تاپ

چغندرقند

1 لیتر در هکتار

حشرات مکنده

سویا

1 لیتر در هکتار

شته سبز هلو

توتون

1 لیتر در هکتار

تریپس

پنبه

1 لیتر در هزار لیتر آب

شته سبز هلو

درختان میوه سردسیری

1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب

پروانه میوه خوار

پسته

1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب

شپشک خونی

 نارون

با نظر متخصصین گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است