اکسی فلورفن

نام عمومی: اکسی فلورفن

نام تجاری: گل 2 ایی (Goal 2e)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %24  EC

نحوه ی اثر: بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در پیاز ( در کشت مستقیم 1/5 لیتر در هکتار بعد از 2 برگی پیاز و در کشت نشایی 2 لیتر در هکتار در 5-2 برگی علف هرز)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است