اگزادیازون

نام عمومی: اگزادیازون

نام تجاری: رونستار (Ronstar)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: G2% – SL12% – EC25%

نحوه ی اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز و بازدارنده آنزیم پروتوپورفیرنوژه اکسیداز است.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز در مزارع برنج (4-3/5 لیتر در هکتار EC)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است