ایمازاتاپیر

نام عمومی: ایمازاتاپیر

نام تجاری: پرسوئیت (Pursuit)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %10  SL

نحوه ی اثر: بازدارنده سنتز زنجیره جانبی اسیدهای آمینه (بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS) و استوهیدروکسی اسیدسنتاز (AHAS) می باشد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و باریک برگ همچنین سس در مزارع یونجه (1- 0/75 لیتر پس از رویش در مرحله ی 5-2 برگی یونجه)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است