ایپرودیون +کاربندازیم (رورال تی اس)

نام عمومی: ایپرودیون +کاربندازیم

نام تجاری: رورال تی اس (Rovral TS)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

 فرمولاسیون: %52/5   WP

نحوه ی تأثیر: از سنتز بتاتوبولین جلوگیری می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

سوختگی غلاف

1 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی

توت

خشکیدگی سرشاخه

1 در هزار محلول پاشی

جو

لکه قهوه ای نواری

1 در هزار ضدعفونی بذر

نخود

زردی

2 در هزار ضدعفونی بذر

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.