تیوبنکارب

نام عمومی: تیوبنکارب

نام تجاری: ساترن (Saturn)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %50  EC و %60  G

نحوه ی اثر: بازدارنده سنتز پروتئین، چربی و فتوسنتز است و از رشد جوانه های انتهایی جلوگیری می کند.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز در مزارع برنج ( 6-5 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است