ای پی تی سی

نام عمومی: ای پی تی سی

نام تجاری: ارادیکان (Eradicane) و اپتام (Eptam)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %80  EC

نحوه ی اثر: بازدارنده رشد جوانه های انتهایی و بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

یونجه-شبدر-اسپرس

علف های هرز پهن برگ، باریک برگ و همچنین اویارسلام

3-6 لیتر در هکتار

ذرت

4-6 لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است