*برنتا

واریته نسبتاً زودرس

بسیارمقاوم با حجم بسیار عالی

میوه سفت،قرمز خوشرنگ و دمگل قوی

مناسب کشت پیشکار در مناطق جنوبی و کشت بهاره با دوره برداشت کوتاه مدت

مقاوم به TYLCV