بروموپروپیلات

نام عمومی: بروموپروپیلات

نام تجاری: نئورون (Neoron)

کلاس: Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون:  %25   EC

نحوه ی تأثیر: کنه کشی تماسی و غیر سیستمیک است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندر قند

کنه تار عنکبوتی

1/2 لیتر در هکتار اوایل تابستان

مرکبات

کنه زرد شرقی

1 در هزار اواخر بهار و اوایل تابستان

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.