پریمیکارب

نام عمومی: پریمیکارب

نام تجاری: پریمور (Pirimor)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: %50   WP و DF

نحوه ی تأثیر: مهارکننده آنزیم کولین استراز است.

موارد مصرف در ایران: شته در توتون-سبزیجات-جالیز-رز (0/7-0/5 در هزار).

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.