*بریویو

واریته زودرس با یکنواختی سایز و فرم میوه
میوه بلوکی متمایل به گرد
میوه بسیار سفت و خوشرنگ با ماندگاری بالا
مناسب برای کشت پیشکار
مقاوم به ویروس TYLCV