*بلاریوا

واریته میان رس و بسیار پربار

بوته قوی و پوشش کامل

میوه خوشرنگ و سفت

سایز و فرم بسیار یکنواخت میوه

مناسب کشت پسکار در مناطق جنوبی و کشت بهاره

مقاوم به TYLCV