بنتازون

نام عمومی: بنتازون

نام تجاری: بازاگران Basagran

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %48  SL

نحوه ی اثر: بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم II است

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

لوبیا-باقلا-سویا

علف های هرز پهن برگ و همچنین اویارسلام

 

2-2/5 لیتر در هکتار بعد از 3-2 برگی

برنج

3-5 لیتر در هکتار در مرحله 7-5 برگی

یونجه-شبدر

2/5-3 لیتر در هکتار

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.