بندیوکارب (فیکام)

نام عمومی: بندیوکارب

نام تجاری: فیکام (Ficam)

کلاس: Insecticide  (حشره کش)

فرمولاسیون: %80    WP

نحوه ی اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز است.

موارد مصرف در ایران: حشرات خانگی و بهداشتی.

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.