بنومیل

نام عمومی: بنومیل

نام تجاری: بنلیت (Benlate)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون:  %50 WP  

نحوه تأثیر: موجب مرگ سلول می شود و نقطه اثر این ترکیب پروتئین بتا توبولن است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

پوسیدگی طوقه و ریشه

24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس در گرمخانه نگهداری شود

سیب

لکه سیاه و سفیدک پودری

0/5 در هزار محلول پاشی

هلو و شلیل

سفیدک پودری

0/5 در هزار محلول پاشی

توت

خشکیدگی سرشاخه

1 در هزار محلول پاشی

درختان میوه سردسیری

سرخشکیدگی سیتوسپورایی

0/7 در هزار محلول پاشی

پوسیدگی ریشه

به شعاع 1 متری از محل طوقه و به عمق 30 سانتی متر به نسبت 80-40 گرم در مترمربع.

نخود

برق زدگی و زردی

ضدعفونی بذر قبل کاشت با 2 در هزار

چغندرقند

لکه برگی سرکوسپورایی و سفیدک پودری

1-1/5 کیلوگرم در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.