بن سولفورون متیل

نام عمومی: بن سولفورون متیل

نام تجاری: لونداکس (Londax)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %60  DF

نحوه ی اثر: از بیوسنتز اسیدهای آمینه ی ضروری و تقسیم سلولی ممانعت به عمل می آورد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و جگن ها در مزارع برنج (75-50 گرم در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.