بوتاکلر

نام عمومی: بوتاکلر

نام تجاری: ماچتی (Machete) و ماچتی ای ان (Machete EN)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %60 EC  و G 5% – EW

نحوه ی اثر: با ممانعت از سنتز پروتئین، از تقسیم سلولی جلوگیری می کند و از سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند نیز ممانعت به عمل می آورد.

(Gو( 45-40 کیلوگرم در هکتار (ECموارد مصرف در ایران: علف های هرز یکساله باریک برگ و بعضی پهن برگ ها در مزارع برنج (4-3 کیلوگرم در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.