تیاکلوپراید (بیسکایا)

نام عمومی:  تیاکلوپراید

نام تجاری:  بیسکایا (Biscaya)

کلاس:  Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: OD  24%

 نحوه تأثیر: حشره کشی با طیف اثر وسیع در کنترل آفت، با خواص تماسی، گوارشی، سیستمیک و اثر ضربه ای.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 21 روز است.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

پسته

پسیل

0/3 لیتر در هزار لیتر آب

سیب

مگس مینوز برگ

0/5 لیتر در هزار لیتر آب

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده می باشد.