تاسنا

تاسنا انزا(Tasna)
مناسب کشت پائیز و زمستان، طبق بزرگ، سریع الرشد و مقاوم به DM  و موزائیک کاهو