تبوکونازول+پروتیکونازول (لاماردور)

نام عمومی: تبوکونازول+پروتیکونازول

نام تجاری: لاماردور (Lamardor)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %40   FS

نحوه ی تأثیر: با جلوگیری از بیوسنتز فسفولیپید و اسیدهای چرب تراوایی غشای سلولی را تحت تأثیر قرار می دهد.

موارد مصرف در ایران: سیاهک آشکار و پنهان گندم (150 میلی لیتر برای 1 تن بذر)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.