تبوکونازول

نام عمومی: تبوکونازول

نام تجاری: راکسیل (Raxil) و فولیکور (Folicur)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: %2 DS   و %6   FS و %25  EW

نحوه ی تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گندم

سیاهک هندی

محلول پاشی با 1 لیتر در هکتار (EW)

سیاهک پنهان و آشکار

ضدعفونی بذر با 50 میلی لیتر (FS) برای 100 کیلوگرم بذر (معادل 0/5 در هزار) یا 15 گرم معادل 1/5 در هزار (DS)

غلات

زنگ زرد

1 لیتر در هکتار (EW)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.