تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول (ناتیوو)

نام عمومی: تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول

نام تجاری: ناتیوو (Nativo)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: %75  WG

نحوه ی تأثیر: تری فلوکسی استروبین از تنفس سلولی ممانعت به عمل می آورد و تبوکونازول با جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال می کند.

موارد مصرف در ایران: بیماری بلاست برنج (160 گرم در هکتار محلول پاشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.