تری فلوکسی استروبین (فلینت)

نام عمومی: تری فلوکسی استروبین

نام تجاری: فلینت (Flint)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: %50  WG

نحوه ی تأثیر: از تنفس سلولی ممانعت به عمل می آورد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب

لکه سیاه و سفیدک سطحی

0/2 در هزار

جالیز

سفیدک پودری

200 گرم در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.