تری کلرفن

نام عمومی: تری کلرفن

نام تجاری: دیپترکس

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون:        SP  80%

نحوه تأثیر: حشره‌کش تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی و مهارکننده آنزیم کولین استراز.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

گندم و جو

                گوجه سن‌های زیان آور

1/2 تا ۳ کیلو گرم در هکتار

برنج، آفتابگردان، سویا، کلم، سبزیجات و جالیز، نارون

مگس درخزانه برنج، کرم دانه خوار در آفتابگردان و سویا، مگس در پیاز و خربزه، پروانه سفید در کلم، کرم غوزه در سبزیجات و جالیز، کارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم سم و ۵/۲ لیتر نفت و ۲۵۰ گرم صابون و ۱۰۰ لیتر آب

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.