تورمنتا بیجو

مقاومت نسبی به سرما و بیماریها و بسیار پر محصول، میوه سفت و قابل حمل و نقل

ارقام جدیدیکه از گوجه فرنگی های هوای آزاد تحت بررسی و آزمایش است به شرح زیر می باشد.

711 F1 از شرکت بیجو

Townsville F1 از شرکت بیجو

SharifaF1 وF1 AishaوF1Lojain از شرکت انزا

ارقام صنعتی از شرکت یونی ژن .