توفوردی + ام سی پی آ

نام عمومی: توفوردی + ام سی پی آ

نام تجاری: یو 46 کمبی فلوید (U 46 combi fluid)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: % 67/5 و %55 SL

نحوه ی اثر: علف کش هورمونی که بازدارنده رشد است.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم، جو (2-1 لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه)، برنج، ذرت و نیشکر

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.