تیودیکارب (لاروین-کاروین)

نام عمومی: تیودیکارب

نام تجاری: لاروین (Larvin) و کاروین (Karvin)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون:   %25  DF و %53 SC

نحوه اثر: حشره کش عصبی و مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم قوزه

1 کیلوگرم در هکتار DF

1/5 لیتر در هکتار SC

تریپس

5 در هزار ضدعفونی بذرDF

پسته

پروانه چوبخوار

1/5 در هزار DF

با نظرگیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.