تیوفانات متیل

نام عمومی: تیوفانات متیل

نام تجاری: توپسین ام (Topsin M)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون: %70WP  

نحوه ی تأثیر: از سنتز بتاتوبولین جلوگیری می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

آفت

میزان مصرف

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه- پوسیدگی سفید ریشه

ریشه نهال ها قبل از کاشت تا محل طوقه در ترکیبی شامل 300 گرم بنومیل یا تیوفانات متیل+10 کیلوگرم خاک رس+5 کیلوگرم پهن الک شده قرار گیرد و سپس در 100 لیتر آب فرو برده شود.

شانکر سیتوسپورایی

0/5-0/6 در هزار محلول پاشی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.