ثمر

گوجه فرنگی ثمر شرکت نونگوو

رقمی است دترمینیت، متوسط رس و دارای بوته قوی و وزن میوه ۲۶۰-۲۳۰ گرم و شکل میوه گرد پهن می باشد بسیار سفت و مقاوم به ToMV,F۱ و C۵ است