خیار آبان

خیار آبان

این رقم مخصوص کشت در تونلهای کوتاه در مناطق جنوبی کشور در فصل پائیز می باشد دارای بوته قوی بوده و میوه های سیلندری،

کشیده ، دنده دار و به طول ۱۵-۱۷ سانتیمتر و بسیار با کیفیت به رنگ سبز تیره تولید می کند

این رقم متحمل به سفیک پودری، ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی آوندی می باشد