خیار آصف

خیار آصف از شرکت انزا زادن هلند

رقمی بهاره تابستانه، پرگل با رشد بوته متوسط
می باشد. دارای میوه های سیلندری به طول ۱۵-۱۷ سانتی متر
قطر ۳.۵ سانتی متر می باشد.
از ویژگیهای خاص این رقم تولید بسیار بالا در هوای گرم می باشد
این رقم مقاوم به بیماری قارچی اسکب (کلادوسپوریم)
و متحمل به سفیدک حقیقی و ویروسهای CMV و
CVYV و ZYMV و PRSV می باشد