خیار آمور

خیار آمور
خیاری صنعتی و خاردار که ۷۰ روز بعد از کاشت قابل برداشت است و نسبت طول به قطر میوه آن ۱-۳.۲است و دارای رنگ سبز خوش رنگی می باشد