خیار سهیل

خیار سهیل از شرکت نونگوو کره جنوبی

رقمی بسیار زودرس و ۴۵-۴۰ روز بعد از کشت به تولید می رسد.

پرمحصول با بوته ای پررشد و محصولی بسیار بازار پسند