خیار صفا F1

خیار صفا F۱
بوته ای رونده و بسیار قوی با برگهای کوچک داشته ،مقاوت به بیماریهای قارچی را تا حد زیادی دارد به لحاظ کمی تلخی در دم میوه و سفتی آن در صنایع تبدیلی مصرف بسیار داشته وعمر طولانی بوته اجازه برداشت های متعددی را به کشاورزان می دهد