خیار S2

خیار S۲ از شرکت یونی ژن

این رقم مخصوص هوای باز و میوه سبز نسبتا تیره، کشیده و قلمی به طول ۱۸-۱۴ سانتی متر بوته فشرده با پوشش خوب پر محصول و مقاومت مولتی ویروس دارد یعنی مقاوم به CM,MMV,PMR است