دس مدیفام+فن مدیفام+اتوفومزیت

نام عمومی: دس مدیفام+فن مدیفام+اتوفومزیت

نام تجاری: بتانال پروگرس ا. اف (Betanal progress OF) و بتانال پروگرس آ. ام (Betanal progress AM)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %4/27    EC

نحوه ی اثر: بازدارنده فتوسنتز می باشد

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ در چغندرقند (2 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است