دلتامترین

نام عمومی: دلتامترین

نام تجاری: دسیس (Decis)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 2/5%    EC , TB

نحوه تأثیر: حشره کش پایروتیروئیدی غیرسیستمیک با تأثیر تماسی، گوارشی که قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات می باشد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

غلات ( گندم و جو )

سنهای زیان آور

300 میلی لیتر در هکتار منحصراً جهت مبارزه با پوره ها

چغندر قند

پرودنیای چغندر

1 لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

مینوز لکه گرد سیب

0/5 در هزار به محض تفریخ تخمها

پنبه

پرودنیای برگخوار مصری

750 میلی لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.