دودین

نام عمومی: دودین

نام تجاری: ملپرکس (Melprex)

کلاس: Fungicide (قارچ کش)

فرمولاسیون:  %65  WP

نحوه تأثیر: باعث تغییر تراوایی غشا و اختلال در جذب عناصر غذایی و ممانعت از تنفس می شود.

موارد مصرف در ایران: لکه سیاه سیب (1 در هزار محلول پاشی)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.