دیازینون مایع

نام عمومی: دیازینون مایع

 نام تجاری: بازودین (Basudin)

 گروه: Insecticide (حشره کش)

 کلاس: Organophosphate

 فرمولاسیون: EC  60%

 سمیت: LD50(mg/kg)  300

 نحوه تاثیر: حشره کش  است از گروه ارگانو فسفره ها تماسی، گوارشی با خاصیت نفوذی

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب

کرم سیب

1 لیتر در هزار لیتر آب

گلابی

پسیل گلابی

1 لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه و جنگلی

کرم سفید ریشه

3-3/5 لیتر در هکتار

پسته

انواع شپشکها

1 لیتر درهزار لیتر آب

مرکبات

انواع شپشکها

1 لیتر در هزار لیتر آب

نخیلات

انواع شپشکها

1/5 لیتر در هزار لیتر آب

چغندر قند

آفات

1-1/5 لیتر در هکتار

.با نظر گیاه پزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده می باشد