دیفنوکونازول

نام عمومی: دیفنوکونازول

نام تجاری: دیویدند (Dividend)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %3  FS و DS

نحوه ی تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

موارد مصرف در ایران: سیاهک پنهان، آشکار و پاکوتاه در گندم

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گندم

سیاهک هندی

ضدعفونی بذر با 1 در هزار (FS یا DS)

سیاهک پاکوتاه و آشکار

ضدعفونی بذر با 2 در هزار (FS)