دیمیتوات

نام عمومی: دیمیتوات

نام تجاری: رکسیون (Roxion) ، روگور (Rogor) ، دیمیتوات (Dimethoat)

فرمولاسیون:  WP  25% ,  5% –  EC  40% ,  50% , 46%

 نحوه تاثیر: حشره کش سیستمیک-تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفره ها

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

غلات

شته سبز، شته سمی معمولی

1 لیتر در هکتار

یا

1 لیتردر هزار لیتر آب

پنبه

تریپس، شته پنبه

سنک پنبه، زنجره سبز پنبه

سن سبز پنبه

چغندر قند

زنجرک سبز(ناقل کرلی تاپ)، شته

سویا

شته ،تریپس و سایر حشرات مکنده

یونجه

نماتد ساقه یونجه

درختان میوه سردسیری

شپشک آسیایی، شپشک واوی

شپشک سان ژوژه، شپشک نخودی

سپردار بنفش

1 لیتردر هزار لیتر آب

 با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.